Kɛ́n Taji Lɛ: Slovakia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 5 445 087
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 11 293
  • Agun: 134
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 482 jí