Kɛ́n Taji Lɛ: Saint Helena

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 4 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 114
  • Agun: 3
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 36 jí