Kɛ́n Taji Lɛ: Sweden

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 10 281 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 22 311
  • Agun: 295
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 464 jí