Kɛ́n Taji Lɛ: Sweden

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 10 182 291
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 22 330
  • Agun: 306
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 456 jí