• Honiara, Salomon: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò wɛn Biblu tɔn má xá mɛ wɛ dó gbè e nɔ nyí Pidgin Salomon tɔn é mɛ wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Solomon Islands

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 670 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 053
  • Agun: 51
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 353 jí