Kɛ́n Taji Lɛ: Rwanda

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 12 089 721
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 30 076
  • Agun: 553
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 402 jí