Kɛ́n Taji Lɛ: Serbia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 6 964 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 3 943
  • Agun: 64
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 1 811 jí