Kɛ́n Taji Lɛ: Serbia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 7 040 272
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 3 933
  • Agun: 66
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 1 790 jí