Kɛ́n Taji Lɛ: Réunion

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 883 153
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 3 380
  • Agun: 41
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 261 jí