Kɛ́n Taji Lɛ: Paraguay

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 6 932 449
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 10 750
  • Agun: 239
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 645 jí