Kɛ́n Taji Lɛ: Paraguay

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 7 045 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 10 988
  • Agun: 234
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 656 jí