Kɛ́n Taji Lɛ: Palau

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 18 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 83
  • Agun: 2
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 234 jí