Kɛ́n Taji Lɛ: Palau

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 21 108
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 80
  • Agun: 2
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 264 jí