Kɛ́n Taji Lɛ: Portugal

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 9 780 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 49 692
  • Agun: 652
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 198 jí