Kɛ́n Taji Lɛ: Palestinian Territories

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 4 780 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 68
  • Agun: 2
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 70 294 jí