Kɛ́n Taji Lɛ: Puerto Rico

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 3 659 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 23 632
  • Agun: 299
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 155 jí