Kɛ́n Taji Lɛ: Saint-Pierre and Miquelon

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 6 372
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 12
  • Agun: 1
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 531 jí