Kɛ́n Taji Lɛ: Poland

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 38 433 558
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 116 299
  • Agun: 1 288
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 330 jí