Kɛ́n Taji Lɛ: Poland

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 37 973 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 115 229
  • Agun: 1 277
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 332 jí