Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kɛ́n Taji Lɛ: Pakistan

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 197 015 955
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 1 109
  • Agun: 19
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 177 652 jí