Kɛ́n Taji Lɛ: Pakistan

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 197 015 955
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 1 140
  • Agun: 20
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 172 821 jí