Kɛ́n Taji Lɛ: Pakistan

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 216 565 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 1 122
  • Agun: 20
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 210 053 jí