Kɛ́n Taji Lɛ: New Zealand

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 4 749 598
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 14 301
  • Agun: 186
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 332 jí