Kɛ́n Taji Lɛ: New Zealand

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 4 783 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 14 201
  • Agun: 183
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 341 jí