Kɛ́n Taji Lɛ: Netherlands

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 17 218 328
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 29 603
  • Agun: 357
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 582 jí