Kɛ́n Taji Lɛ: Netherlands

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 17 097 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 29 525
  • Agun: 352
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 583 jí