Kɛ́n Taji Lɛ: Nicaragua

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 6 290 787
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 29 243
  • Agun: 502
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 215 jí