Kɛ́n Taji Lɛ: Nigeria

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 200 964 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 402 541
  • Agun: 6 566
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 546 jí