Kɛ́n Taji Lɛ: Norfolk Island

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 1 748
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 9
  • Agun: 1
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 194 jí