Kɛ́n Taji Lɛ: Norfolk Island

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 2 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 7
  • Agun: 1
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 333 jí