Kɛ́n Taji Lɛ: New Caledonia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 284 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 489
  • Agun: 32
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 114 jí