Kɛ́n Taji Lɛ: New Caledonia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 283 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 536
  • Agun: 33
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 115 jí