Kɛ́n Taji Lɛ: Mozambique

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 30 500 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 64 536
  • Agun: 1 289
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 473 jí