Kɛ́n Taji Lɛ: Malaysia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 31 950 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 5 521
  • Agun: 120
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 5 862 jí