ALƆDIDO MƐ LƐ

Nùjlajla E Hwlɛn Mɛ Gán É Ðé

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ka bló tuto nùjlajla sun wè tɔn ɖé tɔn ɖò tokpɔn Mexique tɔn e nɔ nyí Tabasco é mɛ? Etɛ mɛ é ka tɔ́n kɔ dó?