Kɛ́n Taji Lɛ: Mauritius

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 1 266 692
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 1 917
  • Agun: 26
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 661 jí