Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe
  • Birgu, Malte: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò tlati Fitɛ Mǐ ka Sixu Mɔ Nùkanbyɔ Taji Gbɛmɛ Tɔn lɛ Sín Xósin Ðè? xwlé mɛ wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Malta

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 428 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 757
  • Agun: 9
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 565 jí