Kɛ́n Taji Lɛ: Montserrat

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 5 292
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 34
  • Agun: 1
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 156 jí