• Malin-malin dó Sainte-Marie, Martinique: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò wemafɔ Biblu tɔn e dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ é ɖé xà nú mɛ wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Martinique

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 376 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 4 780
  • Agun: 61
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 80 jí