Kɛ́n Taji Lɛ: Mongolia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 3 225 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 471
  • Agun: 9
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 7 026 jí