Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe
  • Skopje, Macédoine: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò alɔnuwema Xwédo Towe Sixu Nɔ Awǎjijɛ Mɛ xwlé mɛ wɛ ɖò malin-malin dó Stone Bridge

Kɛ́n Taji Lɛ: Macedonia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 2 078 453
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 1 310
  • Agun: 24
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 1 587 jí