• Skopje, Macédoine du Nord: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò alɔnuwema Xwédo Towe Sixu Nɔ Awǎjijɛ Mɛ xwlé mɛ wɛ ɖò malin-malin dó Stone Bridge

Kɛ́n Taji Lɛ: North Macedonia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 2 083 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 1 287
  • Agun: 23
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 1 640 jí