Kɛ́n Taji Lɛ: Marshall Islands

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 59 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 158
  • Agun: 4
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 421 jí