Kɛ́n Taji Lɛ: Saint-Martin

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 36 629
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 300
  • Agun: 5
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 122 jí