Kɛ́n Taji Lɛ: Moldova

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 3 157 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 18 808
  • Agun: 208
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 170 jí