Kɛ́n Taji Lɛ: Moldova

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 4 043 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 19 213
  • Agun: 210
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 210 jí