Kɛ́n Taji Lɛ: Latvia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 1 925 253
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 216
  • Agun: 37
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 869 jí