Kɛ́n Taji Lɛ: Latvia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 1 920 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 188
  • Agun: 33
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 896 jí