Kɛ́n Taji Lɛ: Luxembourg

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 602 005
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 141
  • Agun: 33
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 281 jí