Kɛ́n Taji Lɛ: Luxembourg

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 616 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 156
  • Agun: 31
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 290 jí