Kɛ́n Taji Lɛ: Lithuania

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 2 794 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 2 977
  • Agun: 46
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 948 jí