Kɛ́n Taji Lɛ: Lesotho

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 2 269 178
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 4 248
  • Agun: 91
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 534 jí