Kɛ́n Taji Lɛ: Sri Lanka

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 20 967 913
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 6 482
  • Agun: 115
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 3 235 jí