Kɛ́n Taji Lɛ: Kazakhstan

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 18 551 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 17 485
  • Agun: 262
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 1 072 jí