Kɛ́n Taji Lɛ: South Korea

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 51 635 256
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 101 246
  • Agun: 1 278
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 510 jí