Kɛ́n Taji Lɛ: South Korea

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 51 709 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 102 456
  • Agun: 1 266
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 507 jí