Kɛ́n Taji Lɛ: Cambodia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 16 245 729
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 1 156
  • Agun: 16
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 14 053 jí