Kɛ́n Taji Lɛ: Cambodia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 16 487 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 1 182
  • Agun: 17
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 14 188 jí