Kɛ́n Taji Lɛ: Kyrgyzstan

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 6 390 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 5 300
  • Agun: 85
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 1 226 jí