Kɛ́n Taji Lɛ: Jamaica

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 2 948 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 11 334
  • Agun: 174
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 266 jí