Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kɛ́n Taji Lɛ: Jamaica

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 2 803 362
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 11 714
  • Agun: 187
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 239 jí