• Tofɔligbé Islande tɔn: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò Mawuxó ɖɔ nú glesi ɖé wɛ, bo ɖò wema Etɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Tawun? Islande-gbè tɔn zán wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Iceland

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 348 450
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 387
  • Agun: 7
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 900 jí