• Tel Aviv, Israël: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò Mawuxó ɖɔ dó Russie-gbè mɛ wɛ ɖò xutó

Kɛ́n Taji Lɛ: Israel

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 9 260 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 1 879
  • Agun: 32
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 5 044 jí