Kɛ́n Taji Lɛ: Ireland

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 6 632 457
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 7 061
  • Agun: 120
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 939 jí