Kɛ́n Taji Lɛ: Ireland

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 6 802 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 7 059
  • Agun: 121
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 994 jí