Kɛ́n Taji Lɛ: Hungary

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 9 688 847
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 21 412
  • Agun: 294
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 452 jí