Kɛ́n Taji Lɛ: Hungary

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 9 773 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 21 256
  • Agun: 293
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 464 jí