Kɛ́n Taji Lɛ: Croatia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 4 130 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 4 965
  • Agun: 58
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 850 jí