Kɛ́n Taji Lɛ: Croatia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 4 189 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 5 042
  • Agun: 59
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 831 jí