Kɛ́n Taji Lɛ: Honduras

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 9 746 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 23 016
  • Agun: 439
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 428 jí