NǓ E È MƆ KPƆ́N LƐ É

Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ Kpo: Ðò Guyana

Nǔ tawun tawun tɛ lɛ mɛ enɛ lɛ e zé yeɖée jó bo wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè é sín kpɔ́ndéwú ka sixu kplɔ́n mǐ? Enyi a jló na wà sinsɛnzɔ́ ɖò gbě ɖevo jí ɔ, nɛ̌ kpɔ́ndéwú enɛ lɛ ka sixu sɔnǔ nú we gbɔn?