Kɛ́n Taji Lɛ: Guyana

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 775 864
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 3 121
  • Agun: 48
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 249 jí